Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy

(Laatste aanpassing op 1 september 2018)

Wij danken u voor uw bezoek aan de website toegankelijk op het adres www.dagvandewebshop.be of www.journeeduwebshop.be, hierna "de Website", beheerd door de bvba Conversics, met maatschappelijke zetel te B-9700 Oudenaarde, Monseigneur Lambrechtstraat 94, België, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0833.397.373, hierna "Conversics".

Lees aandachtig deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy. Deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy bepalen de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de Website en de privacyregels die op de Website gelden.

Uw bezoek aan de Website, uw Aanmelding tot het verkrijgen van uw Account en elk gebruik van een Voordeelcode voor het verkrijgen van een aanbieding (hierna de "Aanbieding") op de Dag van de Webshop, impliceren in ieder geval de kennisname en de aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy.

I. Algemeen

1. Opzet van de Website

1.1. Dagvandewebshop.be is een Website die deel uitmaakt van de organisatie van een Dag van de Webshop (hierna de "Dag van de Webshop") die beoogt om e-commerce als volwaardig verkoopkanaal te promoten bij de consumenten en die aan de deelnemende webshops (hierna de "Deelnemende Webshops") de kans geeft om zichzelf in de kijker te zetten. Elke Deelnemende Webshop zal die dag een speciale Aanbieding ter beschikking stellen van de bezoekers. Door de Website te consulteren en zich desgevallend op de Website aan te melden, worden de bezoekers Gebruikers van de Website. Door de Aanmelding vraagt de Gebruiker een e-mail op de dag voor de Dag van de Webshop te ontvangen met vermelding van al de Aanbiedingen van de Deelnemende Webshops waarvan hij op de Dag van de Webshop, met name op 19, 20 en 21 oktober 2018, zal kunnen genieten. Sommige Aanbiedingen zijn verkrijgbaar mits gebruik van een Voordeelcode, die eveneens samen met de Aanbieding van de Deelnemende Webshop zal gepubliceerd worden op de Website op de Dag van de Webshop.

1.2. Conversics werkt uitsluitend met webshops die vooraf haar algemene deelnamevoorwaarden hebben aanvaard en goedgekeurd, waarin zij bevestigen de Dag van de Webshop van Conversics te kennen en te respecteren. Het is enkel met betrekking tot deze welomschreven Deelnemende Webshops dat Gebruikers speciale Aanbiedingen kunnen verkrijgen. De lijst met Deelnemende Webshops is op elk ogenblik consulteerbaar op de Website. Webshops die niet in deze lijst zijn opgenomen zijn geen officiële partners van de Dag van de Webshop en Conversics staat onder geen enkel beding in voor de vorm of inhoud van het eventuele aanbod van zulke Webshops.

2. Toepasselijkheid en bindende kracht

2.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Website, zowel op consultaties van de inhoud ervan als op de Aanmelding, het verkrijgen van een Account, de ontvangst van een e-mail met betrekking tot de Aanbiedingen van de Deelnemende Webshops en op het raadplegen van een Voordeelcode gepubliceerd op de Website.

2.2. Elke Gebruiker verklaart door zijn bezoek aan de Website kennis genomen te hebben van deze Gebruiksvoorwaarden en deze Privacy Policy en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.

3. Definities

In het kader van de huidige Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy hebben de volgende woorden telkens de hierna vermelde betekenis:

"Account": de persoonlijke gebruikersrekening die door de Website wordt aangemaakt na registratie en invullen van het Aanmeldingsformulier door de Gebruiker.

"Aanbieding": een speciale korting of promotie op een dienst of product, een gezamenlijk aanbod, een monster of een geschenk dat slechts op de Dag van de Webshop door een Deelnemende Webshop wordt aangeboden volgens de voorwaarden uitsluitend bepaald door de Deelnemende Webshop en dat eventueel ook door de Gebruiker kan worden verkregen mits gebruik van een Voordeelcode die samen met de Aanbieding wordt gepubliceerd op de Website.

"Aanmeldingsformulier": het (elektronisch) formulier waarmee een Gebruiker zich aanmeldt op de Website.

"Content": de gratis ter beschikking gestelde informatie op de Website bestaande onder meer uit editoriaal nieuws of andere informatie betreffende de Dag van de Webshop alsook Voorstellingen en Aanbiedingen van de Deelnemende Webshops.

"Conversics": de bvba Conversics, met maatschappelijke zetel te B-9700 Oudenaarde, Monseigneur Lambrechtstraat 94, België, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0833.397.373, bedenker en eigenaar van de Dag van de Webshop.

"Dag van de Webshop": het concept van de bvba Conversics onder de naam van "Dag van de Webshop" met als doel om e-commerce te promoten bij de consument als volwaardig verkoopskanaal en om de Deelnemende Webshops de kans te geven om zichzelf in de kijker te zetten. De Dag van de Webshop vindt plaats op 19, 20 en 21 oktober 2018.

"Deelnemende Webshops": reissites, ticketing sites, abonnementsites, (software) services en allerlei soorten Belgische of internationale webshops die fysieke, downloadbare producten/diensten in België leveren, die de algemene deelnamevoorwaarden van Conversics hebben aanvaard en goedgekeurd en die ter gelegenheid van de Dag van de Webshop een speciale Aanbieding aan de Gebruikers zullen aanbieden volgens de door hen bepaalde voorwaarden. De Deelnemende Webshops zijn opgenomen in een lijst beschikbaar op de Website.

"Dienst": de door Conversics aan de Gebruiker aangeboden gratis dienst, bestaande uit een online toegankelijke softwaretoepassing voor de toegang tot informatie over de Deelnemende Webshops alsook tot links naar hun websites, eventuele Voordeelcodes en naar hun op de Dag van de Webshop beschikbare Aanbiedingen, zoals omschreven wordt op de Website.

"Gebruiker": de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website.

"Gebruiksvoorwaarden": deze Gebruiksvoorwaarden, waarin de toegang tot en het gebruik van de Website en de Privacy Policy geregeld zijn.

"Persoonsgegevens": de gegevens waarmee een Gebruiker toegang krijgt tot het systeem van Conversics op de Website om Voordeelcodes te kunnen verzoeken.

"Voordeelcode": de code die de Gebruiker kan raadplegen op de Website en die gepubliceerd wordt samen met de Aanbieding die door gebruik van de Voordeelcode kan worden bekomen op de Dag van de Webshop volgens de specifieke voorwaarden van de Deelnemende Webshop. Elke Voordeelcode stemt slechts overeen met één enkele Aanbieding van een specifieke Deelnemende Webshop en kan slechts éénmalig en voor die specifieke Deelnemende Webshop gebruikt worden.

"Voorstelling": de omschrijving van een Deelnemende Webshop, die een logo, link en screenshot van de website van de Deelnemende Webshop inhoudt, evenals de Aanbieding die de Deelnemende Webshop zal doen op de Dag van de Webshop.

"Website": de website van Conversics op de internetadressen www.dagvandewebshop.be of www.journeeduwebshop.be.

4. Gebruikers

4.1. Het gebruik van de Website, de Aanmelding erop en het verkrijgen van een Voordeelcode door Gebruikers zijn gratis.

Conversics behoudt zich het recht voor om de Account van elke Gebruiker die de huidige Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy van de Website niet naleeft, eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten.

4.2. De Gebruiker garandeert bij aanvaarding van huidige Gebruiksvoorwaarden de volle leeftijd van 18 jaar bereikt te hebben. Conversics behoudt zich het recht voor om elke Account die blijkt toe te behoren aan een minderjarige eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten.

II. Gebruiksvoorwaarden

1. Registratie op de Website

1.1. Om een e-mail te ontvangen op de dag voor de Dag van de Webshop met een overzicht van de Aanbiedingen van de Deelnemende Webshops, dient de Gebruiker zijn Persoonsgegevens in te vullen op het Aanmeldingsformulier ter beschikking op de Website. Het Aanmeldingsformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden.

1.2. Het is Gebruikers niet toegestaan gebruik te maken van andermans identiteit, van proxy's en tijdelijke e-mailadressen.

1.3. Bij de Aanmelding dient de Gebruiker zich door het aankruisen van het daartoe voorziene vakje akkoord te verklaren met de huidige Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy van de Website.

1.4. Conversics behoudt zich het recht voor om de Aanmelding al dan niet te aanvaarden. De Aanmelding kan onder meer, maar niet uitsluitend, geweigerd worden om volgende redenen:

• De Gebruiker verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie of verstrekt onvolledige of onjuiste gegevens ervoor;

• De Gebruiker tracht zich meerdere malen aan te melden door gebruik te maken van verschillende namen;

• De Gebruiker maakt gebruik van andermans identiteit;

• De Gebruiker komt één of meerdere in deze Gebruiksvoorwaarden gestelde verplichtingen niet na of liet zulks in het verleden na of Conversics kan redelijkerwijze aannemen dat hij een dergelijke verplichting niet zal nakomen;

• Elke andere reden op grond waarvan Conversics redelijkerwijze kan oordelen dat de Aanmelding niet aanvaard kan worden.

1.5. Vanaf het ogenblik dat zijn Aanmelding compleet is, heeft de Gebruiker zich ingeschreven om een e-mail te ontvangen op de dag voor de Dag van de Webshop met vermelding van de Aanbiedingen van de Deelnemende Webshops.

De Gebruiker kan door een eenvoudig bezoek aan de Website op de Dag van de Webshop de Voordeelcode terug vinden die eventueel verbonden is aan een Aanbieding van een Deelnemende Webshop. Er is niet voor alle Aanbiedingen een Voordeelcode vereist, dit hangt louter af van de specifieke voorwaarden verbonden aan de Aanbiedingen en die elke Deelnemende Webshop zelf bepaalt.

2. De Aanbiedingen en Voordeelcodes

2.1. De door Deelnemende Webshops aangeboden Aanbiedingen, waarvan de Gebruikers kunnen genieten eventueel door gebruik van Voordeelcodes, worden enkele dagen voor de Dag van de Webshop aan alle Gebruikers per e-mail gecommuniceerd en gepubliceerd op de Website.

Elke aanbieding die vóór de start van Dag van de Webshop, met name 19 oktober 2018, wordt aangeboden door een webshop, is ongeldig en wordt niet ondersteund door de Dag van de Webshop en Conversics. Elke Gebruiker of Deelnemende Webshop die zulke ongeldige aanbieding vaststelt, dient Conversics hiervan onverwijld op de hoogte te stellen, zodat Conversics de gepaste maatregelen kan nemen.

2.2. De Aanbiedingen zijn uitsluitend geldig op de Dag van de Webshop vanaf 19 oktober 2018 om 00u00 tot en met 21 oktober 2018 om 23u59.

2.3. Om op de Dag van de Webshop van een Aanbieding te kunnen genieten, dienen Gebruikers te klikken op de links voorzien op de Website naar de websites van de Deelnemende Webshops, of zich rechtstreeks te begeven naar de website van de Deelnemende Webshop en desgevallend gebruik te maken van de Voordeelcode.

De websites van de Deelnemende Webshops zijn geen eigendom van en worden geenszins beheerd door Conversics en vallen op geen enkele wijze onder het toezicht of de controle van Conversics. Conversics kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites, noch voor de beschikbaarheid van de Aanbieding of de voorwaarden daaraan verbonden, aangeboden door de Deelnemende Webshop op de Dag van de Webshop, noch voor de juistheid of werkzaamheid van de Voordeelcode, de inhoud van de verkoopsvoorwaarden, gebruiksvoorwaarden en privacy policy van deze Deelnemende Webshops, van de levering, de garantie of enig ander aspect van de transactie tussen de Gebruiker en de Deelnemende Webshop. Evenmin is Conversics aansprakelijk voor de inhoud van deze webshops en voor de gebeurlijke inbreuken die op deze websites gemaakt zouden kunnen worden op de rechten van derden.

Conversics raadt dus Gebruikers aan om zich als goede en voorzichtige consumenten te gedragen door de gebruiksvoorwaarden en privacy policy van de websites van de Deelnemende Webshops alsook de bijzondere voorwaarden verbonden aan de desbetreffende Aanbieding aandachtig te lezen vooraleer over te gaan tot een aankoop.

2.4. Conversics behoudt zich het recht voor om naar eigen interpretatie en goeddunken Gebruikers te waarschuwen, tijdelijk of definitief de toegang tot de Website te ontzeggen door middel van een IP-ban of zelfs de toegang op de Website tot de link naar een aparte pagina van een specifieke Deelnemende Webshop, de link naar de website van een bepaalde Deelnemende Webshop of naar een bepaalde specifieke Aanbieding van een Deelnemende Webshop op de Dag van de Webshop te ontzeggen.

De ontzegging kan onder meer, maar niet uitsluitend, plaatsvinden om volgende redenen:

• De Gebruiker heeft zich onvolledig of onjuist geregistreerd of hij heeft het Aanmeldingsformulier onvolledig of onwaarheidsgetrouw ingevuld;

• De Gebruiker heeft zijn identificatiegegevens aan een derde overgemaakt;

• De Gebruiker maakt gebruik van andermans identificatiegegevens;

• De Gebruiker tracht meerdere malen van de Aanbieding van dezelfde Deelnemende Webshop te genieten op welke manier dan ook;

• De Gebruiker tracht specifiek voor een bepaalde Deelnemende Webshop toegekende Voordeelcodes te gebruiken voor een andere Deelnemende Webshop;

• De Gebruiker komt een in deze Gebruiksvoorwaarden gestelde verplichting niet na of liet zulks in het verleden na, of Conversics kan redelijkerwijze aannemen dat hij een dergelijke verplichting niet zal nakomen;

• Elke andere reden op grond waarvan Conversics redelijkerwijze kan oordelen dat de toegang dient ontzegd te worden;

2.5. Conversics heeft niet de verantwoordelijkheid de verhouding tussen de Deelnemende Webshops en de Gebruikers te monitoren en is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van de Aanbiedingen van de Deelnemende Webshops, noch voor de houding van de Gebruiker of Deelnemende Webshop. Conversics kan echter wel op elk ogenblik wanneer zij kennis neemt of krijgt van een inbreuk op de huidige Gebruiksvoorwaarden, de algemene deelnamevoorwaarden, op een geldende wet of op de rechten of belangen van derden, van een Deelnemende Webshop of van Conversics zelf door een Deelnemende Webshop beslissen om naar eigen inzicht en discretie de Voorstelling en link naar deze Deelnemende Webshop te verwijderen, bijvoorbeeld indien Conversics van mening is dat de Aanbieding in strijd is met de goede zeden, discriminerend is, de persoonlijke levenssfeer van iemand schendt, de werking van de Website kan verhinderen, oproept tot geweld of illegaal gedrag of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en nabuurrechten) van anderen.

Indien een dergelijke of enige andere inbreuk door een Gebruiker werd begaan, behoudt Conversics zich het recht voor om de Account van deze Gebruiker eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten en/of de toegang tot de Website en/of de Aanbiedingen te ontzeggen, behoudens een eventuele rechtsvervolging.

2.6. De Gebruiker vrijwaart Conversics tegen elke aanspraak van Deelnemende Webshops, overheden of derden wegens inbreuken van welke aard ook en zal Conversics geheel vergoeden voor elke schade die zij zou lijden ingevolge het optreden van de Gebruiker.

3. Aansprakelijkheidsbeperkingen

3.1. Conversics besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de Content van haar Website. Deze Content is echter onderhevig aan wijzigingen, kan ten allen tijde verwijderd worden en wordt ter beschikking gesteld van de Gebruiker zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. Conversics is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de Content op haar website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze Content.

3.2. Conversics benadrukt dat zij niet de auteur is van de Voorstellingen en Aanbiedingen van de Deelnemende Webshops en dat zij niet aansprakelijk is voor de inhoud ervan.

Conversics garandeert niet dat de Voorstellingen en Aanbiedingen op haar pagina's geen inbreuk plegen op een geldende wetten of op de rechten en belangen van Gebruikers, Deelnemende Webshops of derden, noch dat deze correct, volledig en up-to-date zijn. Conversics wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van de Voorstellingen en Aanbiedingen die afkomstig zijn van de Deelnemende Webshops en die niet correct zouden blijken te zijn of die in strijd zouden blijken te zijn met de rechten van derden, met geldende strafwetten of met de openbare orde en de goede zeden. Indien de Gebruiker of de Deelnemende Webshop de aanwezigheid van zulke inhoud vaststelt, dient hij Conversics hiervan onverwijld op de hoogte te stellen, zodat Conversics de gepaste maatregelen kan nemen.

Uitsluitend de Deelnemende Webshop die de Voorstelling of de Aanbieding heeft geplaatst, is bijgevolg aansprakelijk voor de inhoud van deze Voorstelling of Aanbieding en de eventueel daaruit voortvloeiende claims of juridische gevolgen. De Deelnemende Webshop zal Conversics schadeloos stellen en vrijwaren voor elke claim tot schadevergoeding en alle daarmee gepaard gaande kosten uitgaande van Gebruikers of derden en die voortvloeit uit een inbreuk verbonden aan de inhoud van de Voorstelling of Aanbieding waarvoor de Deelnemende Webshop uitsluitend aansprakelijk is.

3.3. Conversics wijst eveneens alle aansprakelijkheid af voor de uitvoering van Aanbiedingen die door de Deelnemende Webshops worden gedaan.

Conversics komt niet tussenbeide en is geen partij in de verhouding tussen Gebruikers en Deelnemende Webshops, noch aan de eventuele overeenkomst die tussen hen zou tot stand komen. Conversics is bijgevolg niet aansprakelijk voor de geschillen tussen Gebruikers en Deelnemende Webshops, noch voor de inhoud van de bovenvermelde overeenkomst, noch voor de interpretatie of uitvoering ervan.

Conversics wijst alle aansprakelijkheid af indien:

• de Deelnemende Webshops hun Aanbiedingen of andere verplichtingen ten opzichte van de Gebruiker niet uitvoeren;

• de Deelnemende Webshops de voorgestelde voorwaarden van hun Aanbiedingen wijzigen of niet respecteren;

• de Aanbieding, na aanvaarding ervan door de Gebruiker maar vóór uitvoering door de Deelnemende Webshop wordt ingetrokken, ongeacht of deze intrekking afhankelijk is van een voorafgaande verwittiging of opgave van een geldige reden;

• de prijs van de Aanbieding na de aanvaarding door de Gebruiker van deze Aanbieding stijgt, ongeacht of deze prijsstijging afhankelijk is van een voorafgaande verwittiging of opgave van een geldige reden;

• de Aanbieding of de eventuele daarmee gepaard gaande aankoop misleidend zou zijn of een inbreuk zou vormen op de Wet van 6 april 2010 op de Marktpraktijken en Consumentenbescherming;

• de Deelnemende Webshops een inbreuk zouden plegen op enige andere geldende wetten of voorschriften of op de rechten of belangen van Gebruikers, andere Deelnemende Webshops of derden;

• elk probleem dan ook dat zich voordoet in de verhouding tussen Deelnemende Webshops en Gebruikers.

Met andere woorden, zodra de Gebruiker op de link naar de website van een Deelnemende Webshop heeft geklikt, ontstaat een nieuwe verhouding tussen deze Gebruiker en deze Deelnemende Webshop, waaraan Conversics vreemd is en waarvoor zij niet aansprakelijk is.

Conversics aanvaardt dan ook geen klachten ingediend door een Gebruiker tegen Conversics in verband met een Deelnemende Webshop die de voorwaarden van haar Aanbieding of haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet naleeft.

3.4. Conversics stelt alles in werking om een toegang te verlenen tot haar Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan Conversics evenwel geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stelt Conversics alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen in hoofde van Conversics, zelfs indien ze op de Dag van de Webshop gebeuren. Zij geven in geen enkel geval aanleiding tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding of sanctie.

3.5. De websites, inbegrepen de websites van de Deelnemende Webshops, waarnaar gebeurlijke koppelingen verwijzen, worden niet door Conversics beheerd, gehost of onderhouden. Conversics is niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.

Conversics besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de aanwezigheid van de links naar de websites van de Deelnemende Webshops op de Website en aan de behoorlijke publicatie van de Aanbiedingen en de Voordeelcodes en het tijdig verzenden van de e-mails. Conversics kan echter niet garanderen dat deze links ten allen tijde werken, evenmin op de Dag van de Webshop. Conversics kan evenmin garanderen dat de e-mails die zij zal verzenden aan de Gebruiker tijdig en goed toekomen en leesbaar zijn. Conversics is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de Aanbiedingen of Voordeelcodes die zij publiceert op haar Website. In geval van normaal aanvaardbare verstoring van de werking van deze links of e-mailverkeer, doet Conversics alles mogelijk om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dit kan in geen geval aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding of sanctie in hoofde van Conversics.

3.6. Conversics garandeert geenszins dat de door Gebruikers per e-mail gestuurde berichten niet onderschept, misbruikt of gewijzigd kunnen worden door derden. Conversics is evenmin aansprakelijk voor (de gevolgen van) het niet of niet tijdig ontvangen en/of verwerken van aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten.

4. Goed en veilig gebruik van de Website

De Gebruiker verbindt er zich toe bij zijn Aanmelding en bij het gebruik van de Website om:

• De Website te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacy Policy van de Website;

• Zich als een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker te gedragen;

• Geen handelingen te verrichten die Conversics, op welke wijze dan ook, kunnen schaden;

• Niet ingeschreven te zijn op de Website onder verschillende logins;

• Persoonsgegevens over te maken die correct, up-to-date, nauwkeurig en volledig zijn;

• Zich geen identiteit van een andere persoon of entiteit toe te eigenen en geen valse (vennootschaps)naam te gebruiken;

• Geen code of login in te brengen die hem niet toebehoort;

• Er zo goed mogelijk over te waken dat zijn code en login geheim blijven en niet gebruikt worden door een derde;

• Elk niet toegestaan gebruik van zijn code en login onmiddellijk te melden aan Conversics;

• Elke, zelfs potentiële, inbreuk op de veiligheid van de Website of op de rechten van derden onmiddellijk te melden aan Conversics;

• De technische veiligheidsmaatregelen ingesteld op de Website alsook de code en login niet te schenden, te kopiëren, te verspreiden, te verkopen, over te maken aan derden of zelf te gebruiken;

• Op geen enkele wijze de toegang tot en het gebruik van de Website te verstoren;

• Zijn gegevens, zijn software en zijn informatica- en telecommunicatie-installaties op gepaste wijze tegen virussen en alle andere mogelijke risico's, waaronder het kraken van de computer, te beschermen.

5. Intellectuele eigendom

Conversics is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website en de aangeboden Dienst. De Gebruiker verbindt zich ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo's, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en de Dienst.

III. Privacy Policy

1. Algemeen

Conversics leeft de 'Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens' na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de 'Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie'.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Conversics. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1. De gegevens die u ons meedeelt

In het aanmeldingsformulier op de Website: de naam en voornaam, de woonplaats, het paswoord en de contactgegevens (e-mail, telefoon, gsm, fax).

2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld

Een "cookie" is een klein bestand uitgezonden door de server van Conversics en geplaatst op de harde schijf van de computer van de Gebruiker. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Conversics gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website. Deze cookies laten een makkelijkere en meer aangename consultatie van de Website toe. De Gebruiker kan de installatie van deze cookies weigeren door de configuratieparameters van zijn navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Conversics en uitsluitend gedurende het bezoek aan de Website van de Gebruiker. Het gaat om: 1 ) het TCP/IP adres 2 ) het type en de versie van het navigatiesysteem van de Gebruiker 3 ) de laatst bezochte internet pagina.

2.3. De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld

In deze hypothese garanderen de commerciële partners van Conversics aan Conversics dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden

De persoonsgegevens worden verzameld om:

• De Gebruiker de Dienst aangeboden op de Website te kunnen leveren;

• Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website en van de toekomstige Dagen van de Webshop;

• Het verstrekken van informatie aan de Gebruiker, het verzenden van een e-mail met de verschillende Aanbiedingen de dag voor de Dag van de Webshop aan de Gebruiker, opdat deze gebruik kan maken van de Aanbiedingen verstrekt door de Deelnemende Webshop en het verstrekken van informatie met betrekking tot toekomstige aanbiedingen die de Gebruiker zouden kunnen interesseren;

• De technische administratie van de Website te beheren;

• Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.

3.2. Direct marketing en mededeling aan derden

De persoonsgegevens van Gebruikers worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Conversics hiervoor de expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen van de Gebruiker ("opt-in") bij zijn Aanmelding en met uitzondering van de gegevens meegedeeld aan de Deelnemende Webshop waarvan de Gebruiker een Voordeelcode heeft aangevraagd.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan team@dagvandewebshop.be of door gebruik te maken van het onderdeel "Contacteer ons" op de Website.

3.3. Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen gegevens van Gebruikers bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie worden verstrekt.

4. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de Dienst te leveren door Conversics.

5. Recht van toegang en verbetering

De Gebruiker heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan team@dagvandewebshop.be of door gebruik te maken van het onderdeel "Contacteer ons" op de Website of per brief aan bvba Conversics, met maatschappelijke zetel te B-9700 Oudenaarde, Monseigneur Lambrechtstraat 94, België, mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart van de Gebruiker.

De Gebruiker is geheel vrij om zijn persoonsgegevens al dan niet aan Conversics mee te delen. Hij dient wel te weten dat bepaalde diensten, zoals het verzenden van een e-mail op de dag voor de Dag van de Webshop met vermelding van de Aanbiedingen, geweigerd kunnen worden indien hij zijn persoonsgegevens niet invult op het inschrijvingsformulier en dat hij als enige verantwoordelijk is voor de juistheid van de gegevens die hij meedeelt aan Conversics.

6. Recht van verzet

De Gebruiker kan zijn recht van verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan team@dagvandewebshop.be of door gebruik te maken van het onderdeel "Contacteer ons" op de Website. Hij kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Conversics heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Conversics aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Het is bijgevolg belangrijk dat de Gebruiker de veiligheidsvoorschriften naleeft, onder andere door elke niet toegestane toegang tot zijn login en code te voorkomen. De Gebruiker is inderdaad als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van zijn computer, IP-adres en van zijn identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Conversics houdt eraan de Gebruiker ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, zoals de websites van de Deelnemende Webshops, die Conversics niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Conversics. Conversics is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de Aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Conversics raadt de Gebruiker dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die hij bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy Policy.

IV. Algemene bepalingen

1. Aanpassingen

Indien Conversics ertoe gebracht zou worden verwerkingen uit te voeren die op dit moment niet zijn voorzien door deze Gebruiksvoorwaarden of deze Privacy Policy, contacteert zij de Gebruiker per elektronische post vooraleer zijn persoonsgegevens te hergebruiken zodat hij van deze nieuwe verwerking geïnformeerd is en om hem toe te laten dit hergebruik te weigeren.

Indien deze Gebruiksvoorwaarden of deze Privacy Policy wordt gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op de Website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf het eerstvolgende bezoek van de Gebruiker aan de Website. Vanaf dat ogenblik wordt de Gebruiker geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de Website de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.

2. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Gebruiksvoorwaarden en deze Privacy Policy worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy.

3. Aanvaarding

Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van zijn Aanmelding, aanvaardt de Gebruiker alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en deze Privacy Policy en stemt hij ermee in dat Conversics zijn persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.

4. Taal van de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy

De oorspronkelijke taal waarin de huidige Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy worden opgesteld is het Nederlands. Er werd een vertaling gemaakt naar het Frans. In geval van tegenstrijdigheid, verschil of interpretatieproblemen tussen één van deze drie versies, zal de Nederlandstalige versie voorrang krijgen en als referentie dienen.

5. Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, deze Privacy Policy of met betrekking tot de wijze waarop Conversics gegevens verzamelt kan men contact opnemen met Conversics op het volgend adres: bvba Conversics, met maatschappelijke zetel te B-97000 Oudenaarde, Monseigneur Lambrechtstraat 94, België, team@dagvandewebshop.be.

Elke klacht of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden.

Elke mededeling van Conversics aan de Gebruiker gebeurt via de Website of per e-mail aan de Gebruiker.